Actualitat

Les notícies dels moviments socials de Mallorca

Opinió

Diferents articles de reflexió i anàlisi

Convocatòries

Agenda d'activitats dels moviments socials

Especials

Reportatges, guies i documents de temàtica variada

Participa-hi!

Som un projecte contrainformatiu autogestionat. Participa-hi!

Pàgina principal » Ecologia, Economia alternativa, Estat espanyol i el Món, Illes Balears i Pitiüses, Politiqueig, Treball i economia

Deu mesures per canviar el model energètic desde els ajuntaments

Publicat per dia 22 novembre 2015 – 10:06Cap comentari | 243 views

Deu mesures per canviar el model energètic desde els ajuntaments

Share to Google Plus

Sembla existir en l’actualitat una voluntat decidida entre els governs municipals de diverses de les principals ciutats en el sentit de promoure un canvi de model energètic. En aquest article es proposaran, tenint en compte les limitacions competencials i les restriccions imposades per la legislació espanyola, mesures concretes encaminades a promoure aquest canvi de model. Existeixen múltiples mesures que poden adoptar-se a nivell municipal i que contribuiran considerablement a promoure el necessari canvi cap a un model energètic més sostenible. En concret, es plantegen deu mesures:

1) Contractació d’energia renovable en tots els punts de consum municipals

Es tracta d’una mesura carregada de simbolisme i molt senzilla d’engegar. N’hi ha prou amb esperar al moment de la renovació del contracte o contractes de subministrament elèctric i establir en el plec de clàusules administratives particulars del contracte de subministrament que, per exemple, el 60% de la puntuació depengui del preu ofert i el 40% restant del percentatge de renovables que ofereixi aquesta comercialitzadora. Així mateix, en honor d’afavorir la competència, és recomanable fraccionar els contractes en lots independents, per exemple, segons la tarifa d’accés, no exigir garanties provisionals per participar en el procediment d’adjudicació i minorar al màxim la garantia a dipositar per l’adjudicatari (no més del 1%).

2) Mapa del recurs renovable disponible en el municipi

Principalment de radiació solar i eòlica, que s’hauria de fer públic per així permetre que la ciutadania fos conscient del potencial renovable de la seva teulada o terreny, i pugui així decidir si inverteix o no en aquest tipus de generació sostenible.

3) Fiscalitat verda

Aplicant diferents bonificacions fiscals a les energies renovables, dins dels marges de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), com per exemple, aplicar una bonificació de fins al 50% en l’IBI per a immobles amb energia solar tèrmica o fotovoltaica (art.74.5), o de fins al 95% per a les plantes d’energies renovables, mitjançant una declaració d’interès o utilitat municipal d’aquesta activitat (art.74.2). També cal aplicar bonificacions en l’Impost d’Activitats Econòmiques de fins al 50% per els qui utilitzin o produeixin energia mitjançant fonts renovables o cogeneració (art.88.2.c) i en l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) una bonificació del 95% per a construccions que usin energia solar tèrmica o fotovoltaica (art.103.2). Així mateix, es pot aplicar una bonificació del 75% en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica en atenció a l’impacte en el medi ambient del tipus de carburant o de les característiques del motor (art.95.6). A més, sembla que a partir de l’any que ve també es permetrà establir rebaixes en l’IBI per als habitatges amb millor qualificació energètica.

4) Tramitació àgil d’instal·lacions renovables

Assegurant-se que les llicències municipals es concedeixen amb celeritat i col·laborant amb els promotors de la instal·lació enfront de la companyia distribuïdora, en cas que aquesta plantegi problemes per donar el punt de connexió, tal com pot ocórrer quan l’empresa distribuïdora pertany a un grup empresarial verticalment integrat amb interessos en altres segments del mercat elèctric.

5) Promoció d’instal·lacions d’energies renovables en les cobertes de les dependències municipals

Podent destinar-se l’energia generada a cobrir els consums de l’Ajuntament, o establir contractes bilaterals amb consumidors vulnerables, venent l’energia elèctrica a un preu més reduït que el de mercat.

6) Procés d’informació i diàleg amb els polígons industrials locals

Perquè es conscienciïn dels avantatges de l’autoconsum renovable, no només mediambientals sinó, sobretot, econòmics, ja que els permetrà conèixer el preu que pagaran per l’electricitat durant tota la vida útil de la instal·lació. En aquesta línia, també cal explorar la possibilitat de crear sinergies entre les diferents indústries de la ciutat en funció dels seus fluxos energètics, no només en matèria elèctrica, sinó també de calor.

7) Promoció de l’eficiència energètica

Un àmbit on cada vegada s’estan obrint més línies de finançament, tant a nivell nacional com europeu. En aquest sentit, cal establir línies d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges per fer-les més sostenibles, instal·lar aparells de monitoratge del consum d’energia en les llars o establir plans per reduir el consum elèctric als edificis municipals. Un cas d’èxit en aquesta línia és la iniciativa 50-50 duta a terme, entre uns altres, a les escoles de la ciutat de Rubí, segons la qual, s’estableix un pla d’eficiència energètica amb participació de nens, pares i personal del centre, i els estalvis que es produeixin per la reducció del consum elèctric es reparteixen, en un 50%, com a subvenció directa a la pròpia escola, i en un altre 50% a inversions municipals en eficiència energètica en aquesta mateixa escola. D’aquesta forma, l’escola que més energia estalviï, tindrà més fons per dur a terme altres actuacions.

8) Actuacions en l’àmbit de la pobresa energètica

Establint un pla d’assessorament a aquest tipus de consumidors, per analitzar si poden reduir la potència contractada o si es troben en algun dels supòsits que donen dret al bo social i encara no ho haguessin sol·licitat. Així mateix, cal iniciar un procés de diàleg amb les comercialitzadores elèctriques per aconseguir que es comprometin a no tallar el subministrament elèctric en els mesos més freds a consumidors vulnerables que no poden pagar les seves factures.

9) Promoció activa de la mobilitat elèctrica

Amb carregadors de vehicles elèctrics en llocs estratègics, tals com a estacions de tren o autobús, aeroports o aparcaments municipals, així com amb una flota municipal de vehicles elèctrics i híbrids, i fomentant el taxi elèctric.

10) Aconseguir una xarxa de distribució elèctrica neutra

De manera que es garanteixi que tots els consumidors i generadors es trobin en la mateixa situació, sense que la companyia distribuïdora afavoreixi a les empreses del seu mateix grup empresarial que actuen en altres segments de mercat. Per a això cal aconseguir un major control de la xarxa de distribució, ja sigui a través de la titularitat de la xarxa o mitjançant la gestió de la mateixa. En aquesta línia, el referent han de ser municipis alemanys com el d’Hamburg, on la re-municipalització de la xarxa elèctrica ha estat tot un èxit.

En conclusió, si bé és cert que, tal com estan repartides actualment les competències en matèria d’energia, el canvi real de model energètic ha de venir principalment des del Govern Central, existeixen múltiples mesures que poden adoptar-se a nivell municipal i que contribuiran considerablement a promoure el necessari canvi cap a un model energètic més sostenible.

Daniel Pérez Rodríguez, misser a HOLTROP S.L.P.

Article publicat a lamarea.com,

traduït per l’equip de contrainfo.cat

Fes un comentari!

Fes un comentari o enllaça des del teu web. També pots subscriure´t a aquests comentaris via RSS.

Digues la teva

Gravatar activat. Gravatar.